Gin no Saji anime character design
Yugo Hachiken - Aki Mikage - Ichiro Komaba - Keiji Tokiwa - Tamako Inada - Shinnosuke Aikawa

(Source: ginsaji-anime.com)